NORMES D'ÚS I CONDICIONS ACCEPTADES EN REALITZAR UNA INSCRIPCIÓ

Este texto está vigente desde el dijous, 18 de novembre de 2021

1. ACCEPTACIÓ

1.1. Està realitzant una inscripció a través del sistema de AvaiBook Sports, que és una solució tecnològica contractada per el gestor d'inscripcións de l’esdeveniment i prestada per AvaiBook on-line S.L.U., amb CIF: B99279622 i domicili social en Carrer Bari, 31, Technocenter, ofi. 002. 50197 Saragossa (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, volum 3774, llibre 0, full 119, full Z50074 (d’ara endavant AVAIBOOK).

1.2. En realitzar la inscripció vostè accepta expressament aquestes Condicions Generals (CG) integrament.

2. CONTRACTE

2.1. En inscriure en un esdeveniment a través del sistema AvaiBook Sports la relació jurídica que es genera és exclusivament entre vostè (en endavant, “l’Inscrit”) i l’gestor d'inscripcións de l’esdeveniment (en endavant, "Gestor"). AVAIBOOK simplement proporciona l’eina tecnològica que permet gestionar les inscripcions a l’esdeveniment, pel que manca de cap responsabilitat sobre la celebració o suspensió de l’esdeveniment, la informació facilitada per el Gestor sobre el mateix,  possibles errors d’organització, qualsevol dany o perjudici que pugui patir l’Inscrit o les seves pertinences durant la celebració de l’esdeveniment o per qualsevol altre motiu no relacionat amb la seva tecnològica.

2.2. És responsabilitat de l’Inscrit  informar-se sobre les condicions generals o particulars d’inscripció del Gestor, que no es troben contingudes en aquestes CG, abans de  realitzar la seva inscripció a l’esdeveniment.

2.3. La responsabilitat de AVAIBOOK davant de l’Inscrit es limita única i exclusivament a garantir el correcte funcionament de la solució tecnològica que permet la seva inscripció a l’esdeveniment. I en cap cas l’Inscrit podrà obrar retornant el pagament de la inscripció posteriorment a la celebració de la mateixa, per qualsevol motiu que incumbeixin a la relació entre l’Inscrit i el Gestor, ja que AVAIBOOK no assumeix cap  responsabilitat a banda de la ja citada en aquest punt.

3. RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ

3.1. Tota la informació sobre l'esdeveniment ha estat publicada directament per el Gestor, de manera que AVAIBOOK declina qualsevol responsabilitat per errors o omissions que pogués afectar al bon terme de la inscripció a la celebració i bona marxa de l'esdeveniment.

3.2. L’Inscrit és responsable de facilitar de forma veraç la informació sol·licitada al formulari d'inscripció en cas de detectar alguna falsedat, queda a criteri del Gestor anul·lar la inscripció sense devolució del seu import, així com l'exercici de qualsevol altra acció indemnitzatòria.

3.3. L’Inscrit declara i garanteix que compleix els requisits exigits per el Gestor per inscriure en aquest esdeveniment.

4. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

4.1. El preu d'inscripció es determina per el Gestor. AvaiBook no té potestat ni per establir-ho, ni per modificar-ho.

4.2.  Excepte exigència de les condicions particulars del Gestor, no és obligatori imprimir i presentar el justificant d'inscripció per retirar dorsals o qualsevol altra acreditació de participació a l'esdeveniment, encara que resulti recomanable fer-ho.

5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

És el propi Gestor qui defineix les condicions de cancel·lació i possibles penalitzacions, de manera que qualsevol reclamació en aquest sentit s'ha de remetre directament al mateix Gestor.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

6.1. D'acord amb el que preveu l'article 33, de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades y garantia dels drets digitals, AVAIBOOK tindrà la consideració de "Encarregat del Tractament" i per tant, no es considerarà comunicació ni cessió de dades a l'accés per AVAIBOOK a les dades de caràcter personal dels INSCRITS, als únics fins de la prestació del servei d'inscripció en l'esdeveniment.

7. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT AVAIBOOK

7.1. Continuïtat del Servei: AVAIBOOK no garanteix la disponibilitat, accés funcionament lliure d'errors de l'aplicació AvaiBook Sports, de manera que no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats com a conseqüència de la indisponiblitat, errors d'accés i falta de continuïtat dels mateixos.

7.2. Enllaços: el lloc web des del qual es realitza la inscripció pot contenir enllaços a altres llocs webs, no fent-se responsable AVAIBOOK dels seus continguts ni de les conseqüències derivades de l'ús dels mateixos per l’Inscrit.

7.3. Virus: AVAIBOOK es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir l'absència de virus, cucs, troians i elements similars. No obstant, aquestes mesures no són infal·libles i per això, AVAIBOOK no garanteix l'absència d'aquests elements nocius, declinant qualsevol responsabilitat pels danys que els mateixos poguessin produir-se.

7.4. Modificació i suspensió: AVAIBOOK es reserva el dret de modificar en qualsevol moment l'aspecte, contingut o funcionalitat de l'aplicació AvaiBook Sports, de suspendre temporal o definitivament i de modificar en qualsevol moment i sense previ avís aquestes CG, per motius d'adaptació a la legislació vigent o altres motius, no fent-se responsable de errors tècnics o interrupcions de l'aplicació.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el software com el disseny de l'aplicació AvaiBook Sports i els seus codis font, els logos, marques i altres signes distintius que apareixen a la mateixa, pertanyen a AVAIBOOK i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, cessió, transformació, enginyeria inversa o qualsevol altra activitat similar, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de AVAIBOOK o del seu titular.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

9.1. Aquestes CG es regeixen per la Llei espanyola.

9.2. En cas de dubte, disputa o conflicte sobre la interpretació o aplicació de qualsevol d'aquestes CG, AVAIBOOK i l’Inscrit, amb renúncia a qualsevol altre fuero aplicable, acorden sotmetre expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat on se celebri l'esdeveniment.

9.3. Qualsevol condició o part d'ella declarada il·legal es considerarà no posada, sense que això afecti a la resta d'aquestes CG.


ANEXO: CONDICIONES PARTICULARES DEL EVENTO

El GESTOR ha determinado las siguientes condiciones particulares que acepta y ha de cumplir:

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE PARTICIPANTS

 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que les seves dades recollides a partir del present formulari seran tractades per:

  • La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA
  • G58134081
  • LA RAMBLA, 41, PRAL. - 08002 – BARCELONA

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privadesa dirigint-se per escrit al correu feec@feec.cat o trucant al telèfon 934120777.

A la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder organitzar la competició i publicar els resultats esportius en la present competició que organitza la XXXXXXX XXXXXXXX.

L’informem que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, si ho creu convenient, podrà publicar els resultats de la cursa en el seu web o en la seva pròpia revista.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

L’informem que les seves dades seran cedides a la XXXXX XXXXXXX amb la finalitat que pugui organitzar i publicar els resultats esportius de la competició en la qual s’ha inscrit. Així mateix, l’informem que les seves dades no se cediran a cap altre tercer, excepte que hi hagi una obligació legal, i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic feec@feec.cat, així com a l’adreça de la XXXXX XXXXXXX. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en l’activitat esportiva corresponent a la present inscripció, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altre mitjà electrònic o de premsa de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i de la  XXXXX XXXXXXX, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment explícit podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

A partir de l’acceptació del present formulari vostè  autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la publicació de  les seves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà, per la finalitat especificada, per part de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA o de la XXXXXX XXXXXXXX.

 

'